เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมงานและเข้าร่วมนำเสนอผลงาน พร้อมค่าลงทะเบียน ดังนี้

1.ผู้เข้าร่วมชาวไทย
ช่วงเวลารูปแบบสมาชิก Engagement Thailand
และมหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วม
บุคคลทั่วไป
การนำเสนอบทความทางวิชาการ (✅ ลงทะเบียน Conference และ Post-Conference Trips ที่นี่ )
ช่วงที่ 1 ลงทะเบียนล่วงหน้า (Early bird)
1 – 15 พฤษภาคม 2567
(ขยายเวลาจนถึง 22 พฤษภาคม 2567)
Onsiteผู้นำเสนอผลงาน 3,000 บาท
ผู้เข้าร่วมการประชุม 2,500 บาท
ผู้นำเสนอผลงาน 3,500 บาท
ผู้เข้าร่วมการประชุม 3,000 บาท
ช่วงที่ 2 ช่วงเวลาปกติ (Regular)
22 – 31 พฤษภาคม 2567
Onsiteผู้นำเสนอผลงาน 3,500 บาท
ผู้เข้าร่วมการประชุม 3,000 บาท
ผู้นำเสนอผลงาน 4,000 บาท
ผู้เข้าร่วมการประชุม 3,500 บาท
Workshops SROI & SDG Impacts Master Class
บัดนี้ – 22 พฤษภาคม 2567
(✅ ลงทะเบียนPre-Conference Workshop ที่นี่ )
Onsite5,000 บาท
การศึกษาดูงาน 4 เส้นทาง
เส้นทางสมาชิก Engagement Thailand และมหาวิทยาลัยเจ้าภาพร่วมบุคคลทั่วไป
BCG Engagement2,500 บาท3,000 บาท
Culture Engagement2,500 บาท3,000 บาท
Well Being Engagement2,500 บาท3,000 บาท
Innovation for Society2,500 บาท3,000 บาท

2.การนำเสนอสำหรับผู้เข้าร่วมชาวประเทศ

รูปแบบเครือข่าย Engagement Thailand
จากประเทศ
สมาชิกเครือข่าย Engagement
Thailand จากต่างประเทศ
Onsiteผู้นำเสนอผลงาน 200 USDผู้นำเสนอผลงาน 150 USD

เอกสารโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 ขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม สู่ความยั่งยืน เพื่อประกอบการขอเดินทาง : ดาวน์โหลดที่นี่

หมายเหตุ :

  1. ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าเอกสารประกอบการประชุมวิชาการ อาหารว่างและเครื่องดื่ม 4 มื้อ อาหารกลางวัน 2 มื้อ และอาหารเย็น 1 มื้อ
  2. สำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกจะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมได้ โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้ค่าลงทะเบียนศึกษาดูงานดังกล่าวรวมค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ ค่าเดินทางในการศึกษาดูงานตามเส้นทาง และรับจำนวนจำกัด
  3. ค่าลงทะเบียนไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางไป-กลับ จากภูมิลำเนาของผู้เข้าร่วมประชุม และค่าอาหารเย็นในวันที่ 7 และ 8 มิถุนายน 2567
  4. การออกใบเสร็จสำหรับผู้เข้าร่วมการประชุมที่เข้าร่วมศึกษาดูงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะทำการออกใบเสร็จรวมเพียงฉบับเดียว เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นภายในการจัดประชุมวิชาการ