ข้อมูลรายละเอียดการจัดอบรม Workshops SROI & SDG Impacts Master Class
(เปิดรับสมัครวันที่ 1 เมษายน – 22 พฤษภาคม 2567 ชำระเงินค่าลงทะเบียน 1-31 พฤษภาคม 2567)

ลงทะเบียนได้ที่นี่

รายละเอียดแบ่งออกเป็น 4 Workshop ประกอบด้วย

Workshop 1: Introduction to SDG Impact Standard: อบรมมาตรฐานผลกระทบ SDG เบื้องต้น ณ โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่

✅ Workshop 2: การเตรียมความพร้อมของโครงการขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพันธกิจสัมพันธ์ กับสังคมสู่ความยั่งยืน ในการดำเนินการ Social Return on Investment (SROI) ณ ห้องประชุม 1/1 ชั้น 1 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดกำหนดการ

✅ Workshop 3: SDG Impact Measurement and Management (IMM) ณ ห้องสืบค้น (Learning Space) ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดกำหนดการ

✅ Workshop 4: การประยุกต์ใช้แนวคิด SROI และ SDG สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบของผลงานวิจัยและผลงานนวัตกรรม ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดาวน์โหลดกำหนดการ

ลงทะเบียนได้ที่นี่