มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพายัพ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยทักษิณ

หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)