ข้อมูลรายละเอียด 4 เส้นทางการศึกษาดูงานด้านวิชาการรับใช้สังคม
(เปิดรับสมัครวันที่ 3 พฤษภาคม – 31 พฤษภาคม 2567 ชำระเงินค่าลงทะเบียน 1-31 พฤษภาคม 2567)

ลงทะเบียนได้ที่นี่

เส้นทางศึกษาดูงาน

รายละเอียดเส้นทางการศึกษาดูงาน ทั้ง 4 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1   BCG Engagement :  เส้นทางเรียนรู้การพัฒนาระบบเกษตร-อาหารหมุนเวียน (Circular Agro – Food System) @ CMU Farm Mahia  (ศูนย์วิจัยบูรณาการ สาธิต และฝึกอบรมนวัตกรรมการเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์  อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เส้นทางที่ 2  Health & Wellbeing Engagement :  เส้นทางเรียนรู้นวัตกรรมการการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ผ่านศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  (คณะเทคนิคการแพทย์ และ ศูนย์ส่งเสริมพฤฒพลังผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )

เส้นทางที่ 3  Culture & Art Engagement : เส้นทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และชื่นชมสถาปัตยกรรมในชุมชนเมืองเชียงใหม่ ผ่านผลงานวิจัยที่หลากหลาย (คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

เส้นทางที่ 4 Innovation For Society :  เส้นทางเรียนรู้ หน่วยงานผลักดันวิจัยสู่นวัตกรรม และนวัตกรรมสู่การใช้งานจริงผ่านพื้นที่ชุมชน   (อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ลงทะเบียนได้ที่นี่