บริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จำกัด

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ให้การสนับสนุน

การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 9 ขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม สู่ความยั่งยืน

The 9th Engagement Thailand Annual Conference 2024 Driving Society Engagement Innovation toward Sustainability

ระดับการสนับสนุนแบ่งออกเป็น 3 ระดับ

ลำดับรายการจำนวนเงินสนับสนุนตามระดับสปอนเซอร์ (บาท)หมายเหตุ
Glod
100,000
Silver
50,000
Bronze
30,000
1โล่ที่ระลึก///
2สิทธิยกเว้นค่าลงทะเบียนเข้าร่วมงาน (คน)532
3พื้นที่บูธแสดงในงาน
(กว้าง2เมตรXยาว2เมตร)
//
4ตราสัญลักษณ์บริษัทแสดงบริเวณทางเข้างาน และติดบนพื้นหลังเวทีการจัดงาน ในฐานะเป็นผู้สนับสนุน///
5ตราสัญลักษณ์ในสื่อประชาสัมพันธ์///
6ส่วนลดการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรม SROI หรือ การศึกษาดูงาน (10 %)3 สิทธิ์2 สิทธิ์1 สิทธิ์