ลำดับมหาวิทยาลัยและสถาบัน สมาชิก EnTเจ้าภาพร่วม
1มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี//
2มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒ//
3จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย/
4มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์/
5มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี//
6มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์/
7มหาวิทยาลัยพะเยา//
8มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/
9มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี/
10มหาวิทยาลัยมหาสารคาม//
11มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย//
12มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช/
13มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์/
14มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี/
15มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน/
16สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม/
17สถาบันคลังสมองของชาติ/
18สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เเละพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์/
19มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์/
20สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์/
21มหาวิทยาลัยทักษิณ//
22มหาวิทยาลัยแม่โจ้ /
23มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา /
24มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ /
25มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง /
26มหาวิทยาลัยนเรศวร /
27มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย/
28มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง /
29มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่/
30มหาวิทยาลัยพายัพ /
31มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี/
32มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต/
33มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี/