(1) คณะกรรมการอำนวยการ

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษา 
2. นายกสมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ที่ปรึกษา 
3. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม)        ประธานกรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ กรรมการ 
6. ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข กรรมการ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์กรรมการ 
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี กรรมการ 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธันนิกานต์ สูญสิ้นภัย กรรมการ 
10. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล) กรรมการและเลขานุการ 
11. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์) กรรมการและเลขานุการ 
12. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย (รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

(2) คณะกรรมการดำเนินงาน

1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม)      ประธานกรรมการ 
2. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล) รองประธานกรรมการ 
3. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์) รองประธานกรรมการ 
4. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล) กรรมการ 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ กรรมการ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สารัมภ์ บุญมี กรรมการ 
7. ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข กรรมการ 
8. รองผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย (นายธรรมนูญ น่วมอนงค์) กรรมการ 
9. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย          กรรมการและเลขานุการ 
10. รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย (รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์)          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวอัศณา ปิยสุรประทีป ผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวอรนิตย์ เรือนคำ ผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาววันวิสาข์ โปธิมอย            ผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวสุภาพรรณ ไกรฤกษ์   ผู้ช่วยเลขานุการ 
15. นางสาววรรณี ขิปะนัน ผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นางสาววิไลรัตน์ ศรีรัตน์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

(3) คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการ

1. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม)     ประธานอนุกรรมการ
2. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช พิบูลย์รุ่งโรจน์)รองประธานอนุกรรมการ
3. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (อาจารย์ไพสิฐ พาณิชย์กุล)    อนุกรรมการ
4. คณบดีคณะวิจิตรศิลป์อนุกรรมการ
5. ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอนุกรรมการ
6. รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชวาลย์ ชัยชนะ)อนุกรรมการ
7. รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นรุตม์ เจริญศรี)อนุกรรมการ
8. รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง อินทะเนตร)  อนุกรรมการ
9. รองคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญนภา คลังสินศิริกุลอนุกรรมการ
10. รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรัทยา ชินกรรม)         อนุกรรมการ
11. ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (รองศาสตราจารย์ ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย)อนุกรรมการ
12. รองคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อนภา ผุสดี)อนุกรรมการ
13. รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ศาสตราจารย์ นพ.มานิต ศรีสุรภานนท์)อนุกรรมการ
14. รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑารัตน์ มีสุขโข)อนุกรรมการ
15. รองคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร (รองศาสตราจารย์ ดร.พิชญา พูลลาภ)อนุกรรมการ
16. รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพหุศาสตร์ (รองศาสตราจารย์วงกต วงศ์อภัย)    อนุกรรมการ
17. รองคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ (รองศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม)อนุกรรมการ
18. รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิตยา สารฤทธิ์)อนุกรรมการ
19. รองคณบดีคณะสาธารณสุข (รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ บุญเชียง)         อนุกรรมการ
20. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชล พลารักษ์อนุกรรมการ
21. รองศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งมณี ตระกูลพัวอนุกรรมการ
22. รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย (รองศาสตราจารย์ ดร.อภินภัส รุจิวัตร์)อนุกรรมการและเลขานุการ
23. นางสาวไปรยา ฤทธาภรณ์ผู้ช่วยเลขานุการ
24. นางสาวอรนิตย์ เรือนคำผู้ช่วยเลขานุการ
25. นางสาววันวิสาข์ โปธิมอยผู้ช่วยเลขานุการ
26. นางพัทธนันท์  ลือศักดิ์ศิริวัฒนาผู้ช่วยเลขานุการ
27. นางสาวเทียมจันทร์  ปานพานผู้ช่วยเลขานุการ
28. นายรัฐชเดช เพชรัชภักดีผู้ช่วยเลขานุการ

(4) คณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงาน ลงทะเบียนและพิธีการ

1. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑาทิพย์ เฉลิมผล)     ประธานอนุกรรมการ
2. รองผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัย (นายธรรมนูญ น่วมอนงค์)รองประธานอนุกรรมการ
3. ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ   อนุกรรมการ
4. ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการอนุกรรมการ
5. ผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะอนุกรรมการ
6. ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารงานวิจัย (รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์)อนุกรรมการ
7. นางสาวอัศณา ปิยสุรประทีปเลขานุการ
8. นางสาวอาภาภรณ์ สูนพรหม  ผู้ช่วยเลขานุการ
9. นางสาวสิริธิดา ส่งน้อยผู้ช่วยเลขานุการ
10. นางสาวปิยะพร บุนนาค         ผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาววิไลรัตน์ ศรีรัตน์ผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวสุภาพรรณ ไกรฤกษ์ผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางสาวธมกร จะนูผู้ช่วยเลขานุการ